Tsutenkaku, Hiroshi Watanabe

Tsutenkaku, Hiroshi Watanabe