Toshio Enomoto
2014
Kanhi-zakura on a snowy day ,Ebara Shrine, Shinagawa,TokyoNO1